Erb

Obec Popudinské Močidlany

Popudinské Močidlany 56, 908 61 Popudinské Močidľany | IČO: 00309834 | www.popudinskemocidlany.sk

POTVRDENIE

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546/2010 Z.z., zákon č. 382/2011 Z.z.)

Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k 022010155
Objednávateľ: Žúrek Alojz MVDr.
Dodávateľ: Obec Popudinské Močidľany
Adresa: č. 56, 90861 Popudinské Močidlany
IČO: 00309834
Predmet zmluvy: nájom za hrobové miesto
Zmluvná cena s DPH: 40,00
Dátum podpisu (vystavenia): 17.10.2019
Zverejnené: 11.11.2019
Poznámka:

Zmluva je zverejnená na webovom sídle: http://popudinskemocidlany.samospravaonline.sk

 
 
 

Podpis a pečiatka povinnej osoby

 
 

Prevádzkovateľ portálu: TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, tel.: 02/6593 5798, tel./fax: 02/6593 4209, info@topset.sk, www.topset.sk